Vedtægter

Vedtægter for Græsted-Gilleleje Grundejerforbund

§1 Navn og område

 1. Forbundets navn er Gribskov Grundejerforbund øst.
 2. Forbundets interesseområde er Gribskov Kommune Øst (dækkende tidligere Græsted-Gilleleje kommune).
 3. Forbundet er stiftet den 9. April 1964.

§2 Formål

 1. Forbundets formål er at varetage sager af fælles interesse for grundejere i Gribskov Kommune Øst overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt offentlige virksomheder.
 2. Forbundet skal medvirke til at sikre overholdelse af servitutmæssige og fredningsmæssige bestemmelser.
 3. Forbundet skal medvirke til forbedringer i trafikale forbindelser.
 4. Forbundet kan kun varetage sager, der vedrører én eller flere grundejere efter skriftlig henvendelse fra den pågældende forening/enkeltmedlem, ligesom ansøgning om tilskud til advokatbistand skal ansøges inden advokatbistanden rekvireres.
 5. Forbundet kan ikke mod et medlems stemme forpligte det pågældende medlem i retssager eller andre retshandler.
 6. Forbundet kan indlede samarbejde med andre grundejerorganisationer i Gribskov kommune, hvis det drejer sig om sager der er af fælles interesse for forbundets medlemmer.

§3 Medlemskab

 1. Forbundet kan som medlem optage enhver grundejerforening, vejlaug, union eller anden sammenslutning af grundejere i Gribskov Øst.
 2. En ejer af et helårs- eller fritidshus i Gribskov Øst kan optages som enkeltmedlem, såfremt den pågældende ikke er eller kan optages som medlem af en grundejerforening, der er optaget i Forbundet.
 3. Forretningsudvalget eller et medlem kan fremsætte begrundet forslag om en medlemsforenings eksklusion af forbundet på et repræsentantskabsmøde. Medlemmer i restance ekskluderes af forbundet, såfremt restancen ikke er indbetalt senest 30.06 efter regnskabsårets afslutning.
 4. Udmeldelse af Forbundet skal ske med 1 års varsel til udtrædelse ved regnskabsårets slutning. Udmeldelse skal ske skriftlig til formanden eller kassereren. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har ikke krav på nogen del af forbundets formue og har ej heller stemmeret ved Repræsentantskabsmødet.

§4 Repræsentantskab

 1. Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed.
 2. Repræsentantskabet består af repræsentanter valgt af medlemmerne.
 3. Hvert medlem har ret til èn repræsentant, for hver påbegyndt 100 grundejere, dog har intet medlem ret til mere end 3 repræsentanter. Repræsentanterne skal være medlem i den aktuelle forening. Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

§5 Repræsentantskabsmøde

 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år på en lørdag eller søndag i september måned i forbundets område.
 2. Ethvert lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde, er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 3. Er en repræsentant eller en suppleant for en repræsentant forhindret i at deltage i Repræsentantskabsmødet, kan stemmeretten afleveres, som skriftlig fuldmagt til formanden ved Repræsentantskabsmødets begyndelse.
 4. Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.
 5. Indkaldelsen skal indeholde følgende dokumenter.
  1. Dagsorden
  2. Beretning for regnskabsåret
  3. Regnskab godkendt af revisorerne
  4. Budget for de kommende 2 regnskabsår
  5. Indkomne forslag
 6. Dagsordenen for de ordinære repræsentantskabsmøder skal indeholde følgende punkter.
  1. Valg af dirigent
  2. Møderegistrering
  3. Forretningsudvalgets beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Godkendelse af budgetter
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til forretningsudvalget iflg. §8
  a) Valg af formand (lige år)
  b) Valg af kasserer (ulige år)
  c) Valg af medlem til forretningsudvalget iflg. §8 (lige år)
  d) Valg af to medlemmer til forretningsudvalget iflg. §8 (ulige år)
  8. Valg af suppleanter til forretningsudvalget iflg. §8.
  9. Valg af 1 revisor, der vælges for 1 år
  10. Valg af 1 revisorsuppleant, der vælges for 1 år
  11. Eventuelt
 7. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest d. 15. august.

§6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

 1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes, når forretningsudvalget finder det nødvendigt eller når 10 af Forbundets foreningsmedlemmer skriftlig fremsætter ønske herom med angivelse af emnet der ønskes behandlet.
 2. Med hensyn til indkaldelse, stemmeafgivning og referat følges reglerne som til ordinært Repræsentantskabsmøde.

§7 Afstemning

 1. Afstemninger på repræsentantskabsmøder foregår ved håndsoprækning, med mindre en eller flere repræsentanter forlanger skriftlig afstemning.

2. Alle almindelige beslutninger og valg afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3. Til godkendelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle forbundets stemmeberettiget medlemmer stemmer for ændringen.

4. Opnås den i stk. 3 anførte majoritet ikke, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i overensstemmelse med reglerne i §6. På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kan ændringer i vedtægterne godkendes med 2/3 majoritet uanset antallet af tilstedeværende repræsentanter

§8 Forretningsudvalg

 1. Forbundets daglige ledelse udgøres af et forretningsudvalg, der består af:
  Formand
  Næstformand
  Kasserer
  Sekretær
  Et bestyrelsesmedlem
 2. Forretningsudvalgsmedlemmer vælges for 2 år. I lige år vælges formand og et forretningsudvalgsmedlem, i ulige år vælges kasserer og to forretningsudvalgsmedlemmer.
 3. Efter repræsentantskabsmødet konstituerer forretningsudvalget sig med næstformand og sekretær. Ved formandens fratræden i utide, fungerer næstformanden indtil næste repræsentantskabsmøde.
 4. Repræsentantskabet vælger hvert år 1 suppleant, der vælges for to år. Den suppleant, hvis valgperiode udløber først, indtræder umiddelbart i forretningsudvalget ved blivende fratræden af et af dets medlemmer. Er begge suppleanter indtrådt i forretningsudvalget, vælges to suppleanter. Den først valgte er valgt for to år.
 5. Suppleanterne har ret til at overvære forretningsudvalgsmøderne.
 6. Alle valg skal foretages blandt medlemmernes repræsentanter.

§9 Ydelser til forbundet

 1. Til at dække forbundets omkostninger betaler medlemmerne et årligt kontingent, som fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. For enkeltmedlemmer fastsættes kontingentet til et beløb svarende til 10 gange kontingentet, der er fastsat pr. grundejer i medlemsforeningerne.
 2. Opkrævning af ekstra kontingent kan ske efter vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
 3. Kontingentet skal være betalt således at det er hos kassereren senest d. 30. juni i det aktuelle regnskabsår.
 4. Grundejerforbundet kan opkræve et gebyr, hvis det er nødvendigt at tilsende en forening et særligt påkrav.

§10 Regnskab

 1. Forbundets regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Regnskabet føres af kassereren i en af repræsentantskabet godkendt form.
 3. Regnskabet forelægges forretningsudvalget til godkendelse. Efter godkendelsen tilstilles det forbundets revisor senest d. 15. august.
 4. Forbundet tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren. Ved disponering over kr. 2000,- af forbundets konti, kræves underskrift af både formand og kasserer.

§11 Revision

 1. Regnskabet revideres af den valgte revisor.
 2. Revisionen skal være kritisk og omhyggelig. Samtlige beholdninger skal eftervises.
 3. Revisor skal have regnskabet revideret senest den 15.april.
 4. Revisor har til enhver tid ret til at få forbundets bilag og beholdninger forevist.

§12 Opløsning af forbundet

 1. Opløsning af forbundet kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, der af forretningsudvalget er indkaldt iflg. §6 med et eneste punkt på dagsordenen:& Opløsning af forbundet.
 2. Til opløsning af forbundet kræves at 3/4 af de stemmeberettigede repræsentanter stemmer for opløsning.
 3. Forbundets midler skal ved opløsning fordeles blandt de på opløsningstidspunktet tilsluttede medlemmer i forhold til deres antal grundejere el. lignende.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 9. April 1964.
Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde 3. Oktober 1971, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 19. Oktober 1976, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 15. Oktober 1981, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 17. November 1985, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 26. September 1999 samt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25.september 2011