Forside

Gribskov Grundejerforbund Øst er en interesseorganisation for grundejere i den østlige del af Gribskov Kommune, den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune.

Vi er medlemmernes talerør

Forbundet varetager lokale grundejerforeningers interesser overfor især Gribskov kommune og vi arbejder med alt, som har fælles interesse for grundejerforeningerne i Gribskov Øst, blandt andet vindmøller, strand- og kystsikring, vedligeholdelse af vores veje, vandmiljø, kollektiv trafik, rene strande, antennemaster, orden på grundene, kloakering, genbrugspladser og dagrenovation og bekæmpelse af bjørneklo med mere.

Alle idéer er velkomne

Forretningsudvalget vil hermed opfordre alle medlemmer med interesse for problemstillinger af generel interesse for grundejere i Gribskov Kommune Øst, til at henvende sig til Forretningsudvalget hvis du har ideer og inputs til emner, som vi bør tage op og arbejde med.

Nyheder – Se vore Nyhedsbreve

Indkaldelse til Forårsmøde

Herved indkaldes repræsentanter for medlems grundejerforeninger og lag samt øvrige medlemmer til:

FORÅRSMØDE fredag den 31.maj 2019 kl. 18.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19C, Gilleleje

Traditionen tro arrangeres Forårsmødet i samarbejde med Landliggersammenslutningen Gribskov Vest og emnerne i år er:

  1. Orientering om Privatvejsloven, Regler for vedligehold og færdselsregulering.

Ifølge Privatvejsloven er det er naturligvis os grundejere, der skal betale, men det er Kommunerne, som vejmyndighed, der bestemmer og Politiet har det afgørende ord.

Juridisk chef Ivan Skaaning Hansen fra Vejdirektoratet vil give en orientering om emnet og der vil være mulighed for at stille spørgsmål af generel/principiel karakter. Det er jo Gribskov Kommune, der er vejmyndighed og det er ikke hensigten, at grundejerforeninger skal ”sagsbehandle” med Ivan.

  1. Brainstorming om Projektet Nordkystens Fremtid

Også her gælder det for hele landet, at det er os grundejere der skal betale, men det er kommunerne der bestemmer, hvor meget og efter hvilken bidragsfordelingen – i henhold til Kystsikringsloven? Der findes ingen objektiv/faktuel definition på nytteværdibegrebet. Teknisk vurderet er rådgivernes myndighedsprojekt utvivlsom faktuelt baseret. Projektets totale pris er baseret på rådgivernes skøn.  Er vi sommerhus grundejere overhovedet interesseret i projektet på de foreliggende præmisser, se vedhæftede oplæg til dagens drøftelserne? Den endelige regning vil formentlig komme sammen ejendomsskattebilletten? Sommerhusforbundene har brug for Jeres input til denne diskussion. Skal Jeres grundejerforbund blande sig i et politisk betalingsspørgsmål? Mød op og giv jeres mening til kende.

Middag og tilmelding

Mødet indledes med en arbejdsmiddag, hvor Ulla stiller op med en lækker Buffet middag bestående af: Vildstegt kamsteg, Rosa Kalveculotte, 3 gode salater, Urtestegte små kartofler, Rødvinssauce, hjemmebagt brød

Til menuen serveres et glas øl, hvidvin eller rødvin og vand (sidstnævnte ad libitum).  Efterfølgende serveres kaffe.

Kuvertprisen, inklusive lokale-faciliteter, oprydning OG OPVASK er kr. 215,00 pr. deltager, hvilket begge grundejerforbund i år har valgt at betale for 2 af hver vore respektive medlemmers bestyrelsesrepræsentanter – derfor er det selvfølgelig ekstra vigtigt, at der sker tilmelding fra alle deltagere så hurtigt som muligt og senest den 15. maj 2019, som svar på denne mail med Grundejerforeningsnavn og antal deltagere. Betaling for deltagende bestyrelsesmedlemmer udover 2 og ikke-bestyrelsesmedlemmer overføres ved tilmelding inden mødet til Reg.nr. 9570 og kontonummer 12081308.

Bemærk at medlemmer, der ikke ønsker – eller ikke har tid – til at deltage i middagen kl 18, er velkomne til at deltage i mødet, som er planlagt til at begynde ca. kl. 20.00 uden betaling.

Oplæg til Brainstorming på forårsmødet

Skal vi have strand på nordkysten? Og hvem skal betale for det?

Gribskov kommune er gået sammen med de to nabokommuner om et storstilet kystsikringsprojekt ”Nordkystens fremtid”, se her http://www.nordkystensfremtid.dk/.

Baggrund og Formål Nordsjælland er en såkaldt naturlig erosionskyst. På grundlag af historiske luftfotos kan det beregnes, at havet hvert år fjerner i gennemsnit 20 cm af Nordsjælland, se  http://www.nordkystensfremtid.dk/media/13741185/niras-oplaeg.pdf. Mange steder er stranden simpelthen helt væk og der er kun få steder med sandstrand, som for få årtier siden var et særkende ved hele Nordsjællands kyst. Der er solid evidens for at erosionen kun kan stoppes ved at tilføre ligeså meget materiale (sand og småsten), som havet fjerner. Formålet med projektet Nordkystens Fremtid er derfor at beskytte både ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst.

Det tekniske projekt er på plads Kommunerne har arbejdet med projektet i over 5 år og det tekniske er stort set på plads. Projektet har to formål: Dels at beskytte kysten mod erosion og stigende klimabelastning, dels at sikre at kysten og stranden fortsat vil være/igen bliver attraktiv for både fastboende, sommerhusejere og turister. Det går ud på at der skal ske en kystgenopretning som for hele nordkysten betyder en genopretning (initialfodring) på 2.300.000 m3 sand og småsten. Hertil kommer et ”slidlag” (vedligeholdelse) på 800.000 m3, som skal fornys hvert 5’te år.

Hvad koster det? Rådgivernes overslag for udgiften til fodringen har varieret fra oprindeligt 60kr/m3 til det seneste skøn på 50kr/m3, men det må forventes at beløbe sig til 115.000.000kr for Nordkystens 3 kommuner (initialfodring) og de årlige udgifter til vedligeholdsfodringer forventes beløbe sig til 7.300.000kr. Gribskov Kommunes andel heraf anslås at udgøre mere end 50% baseret på de skønnede fodringsmængder. Alle beløb er uden moms.

Hvem skal betale? Loven siger, at det er dem, der har nytte af det, der skal betale. Der findes ikke objektive kriterier for fastlæggelsen af nytteværdier. Indenfor de rammer er det kommunen, der bestemmer betalingsmodellen, her inden sommer (jf. procesplan, april 2019).

Helsingør Kommune har besluttet at afholde hele Helsingørs Kommunes del af projektudgiften.  Halsnæs og Gribskov Kommunen arbejder på et beslutningsforslag. Gribskov Kommunes administration har anmodet Advokatfirmaet Horten om at analysere en bidragsmodel baseret på at lade de grundejere, der ligge indenfor 300 meter fra kysten betale hele regningen for projektet. Advokatfirmaet Hortens Rapport forventet at foreligge officielt i april/maj måned. Kystdirektoratet har i et eksempel, der ligner Gribskovs andel af projektet (bilag C case 4), antaget at kommunen frivilligt betaler 50% af initialfodringen og 25% til den årlige vedligeholdsfodring (http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/BilagC-Cases_07.09.2018.pdf)

Advokatfirmaet Hortens Rapport forventes at foreligge officielt i april/maj måned.

En del sider kræver, at du har Adobes Acrobat Reader installeret. Den kan du hente gratis her:Download Adobe Acrobat Reader

facebook